Priekšmetu reģistrs

Izmantotie saīsinājumi:

B, I, M - bakalaura studijas, maģistra profesionālās studijas, maģistra akadēmiskās studijas
O - obligāts mācību priekšmets
I - ierobežotās izvēles priekšmets
P - pavasara semestris
R - rudens semestris
E - kontroles veids - eksāmens
D - kontroles veids - studijas darbs
I - kontroles veids - ieskaite 

Datu struktūras

R, P 3 kr (2-0-1) E. Prokofjeva N., Asoc. Profesors DIP203 BO

Datu struktūru pamatjēdzieni, klasifikācija un izstrādes pamatprincipi. Lineāru datu struktūru lietojuma specifika, specifikācija, attēlojuma formas un paņēmieni, apstrādes operāciju izveidei un realizācija uz programmēšanas valodas Pascal bāzes. Nelineāru datu struktūru uzbūve, raksturlielumi un izveidošanas paņēmieni.

Programmēšanas valodas

R 2 kr (1-0-1) E. Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP208 BO

Programmēšanas valodu izveides koncepcijas, dažādas klases programmēšanas valodas, programmēšanas valodas C pamatkonstrukcijas, to sintakse un semantika.

Web lietojumu izstrāde Internetam

P 2 kr (0-2-0) I. Prokofjeva N.., Asoc. Profesors DIP221 B - br.izv.

Web lietojumu izstrāde un izveide, izmantojot HTML, CSS un JavaScript. HTML dokumenta struktūra, pamatelementi, saraksti, tabulas utt. CSS sintakse, lietošanas piemēri. JavaScript iespējas interaktīvo Web lietojumu izstrādei.

Programmatūras izstrādes tehnoloģija

P 2 kr (1-0-1) E. Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP383 BO

Programminženierijas metodes un tehnikas, programmatūras sistēmas izstrādāšana un dokumentēšana; programmatūras dzīves cikls, katra posma mērķi un uzdevumi; programmatūras izstrādes modeļi, pozitīvās īpašības un trūkumi.

PHP valoda interaktīvo Web letojumu izstrādei

R 2 kr (1-0-1) I. Prokofjeva N., Docente. DIP302 B - br.izv.

Web lietojumu izstrāde ar PHP līdzekļiem. PHP valodas sintakse, funkcijas un galvenās iespējas. PHP saistība ar citām tīkla tehnoloģijām (HTML, JavaScript, MySQL). Web lietojumu piemēri (forums/debates, ziņu ‘dēlis’ utt. ) un to izstrādes tehnoloģijas principi, izmantojot PHP valodu.

Programmatūras izstrādes vides vizualizācijai

R 2 kr (1-0-1) I. Bule J., Lektors. DIP304 B - br.izv.

Vizuālās programmēšanas jēdziens. Vizuālo programmēšanas valodu apskats un analīze. Programmēšanas valodas Visual C++ galvenās īpašības un iespējas. OpenGL grafika. 3-D grafikas izmantošanas iespējas projektu izstrādei. Klient-servera tehnoloģiju izmantošana.

Modernās tīmekļa tehnoloģijas programmatūras izstrādei

R 2 kr (1-0-1) I. I. Bule J., Lektors. DIP305 B - br.izv

Tīmekļa tehnoloģiju īss apraksts un salīdzinoša analīze. AJAX, ASP, Ruby on Rails tehnoloģiju lietošanas principi, projektēšana, uzbūve, iespējas. Tīmekļa lietojumu izstrāde, izmantojot AJAX, ASP un Ruby on Rails. AJAX, ASP un Ruby on Rails tehnoloģiju iespēju apvienošanas.

Programmatūras plānošana un metroloģija

R 3 kr ( 2-0-2) E, Zaiceva L., Profesore, Doktors; DIP403 II

Programmatūras izstrādes procesa vadības struktūras. programmatūras izstrādes procesa plānošana. darbu sadale. darbu izpildes grafiks. Programmatūras izmaksu novērtēšana. Analītiskie, algoritmiskie COCOMO modeļi. Uzturēšanas izmaksas. Latviešu, Krievu valoda.

CASE rīki programmatūras izstrādei

P 2 kr (1-0-1) I. Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP412 M,I – br.izv.

Klienta-servera arhitektūra datu bāzu organizācijai. SQL datu bāzes. datu bāzes struktūras izveidošanas pamatprincipi. datu integritātes nodrošināšanas līdzekļi. Programmas uzbūves struktūra. Logu veidi, darbības ar tiem. Palīgmehānismi programmēšanas automatizācijai. Mūsdienu tehnoloģijas ODBC, DDE, OLE, COM, utt.. Latviešu, Krievu valoda.

Programmatūras drošuma teorija

P 3 kr (2-0-1) E. Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP502 MO

Drošuma raksturojums programmatūras kvalitātes novērtējumā. Faktori, kas ietekmē programmatūras drošumu. Drošuma vadītāji. Drošuma modeļu klasifikācija. Analītiskie ( statiskie, dinamiskie) un empīriskie drošuma modeļi. Programmatūras drošuma novērtēšanas metodes. Latviešu, Krievu valoda.

Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

R 4 kr (2-0-2) E Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP 485 MO

Programmatūras izstrādes procesa vadības struktūra. programmatūras izstrāde grupā un galvenā programmētāja brigādē. Programmatūras izstrādes procesa plānošana. Darbu sadale. darbu izpildes grafiks. programmatūras izmaksu novērtēšana. Analītiskie, algoritmiskie, COCOMO modeļi. Latviešu, Krievu valoda.

Progresīvās programmatūras tehnoloģiju zinātniskais seminārs

P 2 kr (0-2-0) I. Zaiceva L., Profesors, Doktors. DIP409 MO

Mūsdienu programmēšanas tehnikas un tehnoloģijas apraksts. Programmēšanas tehnikas programmatūras drošuma nodrošināšanai. Programmatūras reinženierija. CASE-rīki programmatūras izstrādē. Latviešu, Krievu valoda.