Rīgas Tehniskā Universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 
Lietišķo datorsistēmu institūts Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
PAR MUMS  PERSONĀLS  PROJEKTI  PARTNERI  PRIEKŠMETI  STUDENTIEM 
L.Novickis
V.Šitikovs
J.Smirnova
K.Krauklis
M.Uhanova
M.Sotņičoks
T.Rikure
A.Jurenoks
V.Kotovs
A.Lesovskis

Leonīds Novickis

Dzīves gājums
Dzimšanas datums: 1950. g. 11.decembris
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Mājas adrese: Kupravas ielā 41-54, Rīga
Tālr. 67180812, 29514066
E-pasts: ,
Izglītība
1968 - 1973 - Rīgas Politehniskais institūts (inženieris-matemātiķis)
1977 - 1980 - RPI aspirantūra
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1980 - Tehnisko zinātņu kandidāts, diploms TH № 044452
1984 - RPI ESM MA katedras docents, atest. ДЦ № 092291
1990 - Tehnisko zinātņu doktors, DT № 006370
1992 - LR habilitētais inženierzinātņu doktors, diploms A-Dh № 000157
1998 - LR Valsts profesors lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienā
2001 - RTU profesors, diploms Nr. 455
2006 - Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
Nodarbošanās
1973 - 1981 - RPI ESM MA katedras pasniedzējs-stažieris, asistents, vec. pasniedzējs, aspirants, zinātniskais līdzstrādnieks
1981 - 1984 - RPI Informātikas un programmēšanas (IP) katedras vec. pasniedzējs
1984 - 1992 - RPI (RTU) IP katedras docents
1992 - 1998 - RTU IP katedras profesors
Kopš 1998. g. - RTU Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupas vadītājs
Pedagoģiskā darbība
Galvenie lasītie lekciju kursi
1973 - 1984 - Sistēmu programmēšana; Programmēšanas automatizācijas pamati
1985 - 1992 - Programmēšana Assemblera valodā; Programmēšana PROLOG valodā; Programmēšanas automatizācijas pamati
1992 - 1998 - Intelektuālo sistēmu projektēšana un programmēšana; Datu un zināšanu bāzes
Kopš 1998. g. - Lietišķo datorsistēmu programmatūra; Lietišķās intelektuālās sistēmas; Intelektuālo sistēmu uzbūves metodes; Specializētas datu apstrādes tehnoloģijas; Adaptīvas datu apstrādes sistēmas; Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra; Lietišķās programmatūras zinātniskais seminārs
Zinātniskā darbība
No 1976. līdz 1992. gadam bijis vairāku (ap 10) līgumdarbu atbildīgais izpildītājs vai vadītājs.
Laika periodā no 1996. g. līdz 2000. g. bijis LZP zinātniskā granta Nr.96.0481 "Intelektuālo apmācību sistēmu izstrādāšana uz modelēšanas un animācijas līdzekļu bāzes" vadītājs.
Kopš 2001. g. ir LZP zinātniskā granta Nr. 01.0862 "Intelektuālo finansu un apdrošināšanas programmatūras izstrāde uz tīmekļa tehnoloģijas bāzes" vadītājs.
Laika periodā no 1994. g. līdz 2004. g. bijis Eiropas komisijas dažādu IST starptautisko projektu dalībnieks (AMCAI, LOGIS), zinātniskais (DAMAC-HP) un tehniskais (BALTPORTS-IT) koordinators:
  • 1994 - 1997 - Eiropas Komisijas (EK) projekta "Application of Modern Concepts in the Automated Information Management in Harbours by Using Advanced IT-Solutions" (AMCAI), INCO COPERNICUS Programma;
  • 1998 - 2000 - Eiropas Komisijas projekta "Further Development and Practical Application of Harbour Processes Models, Methods and Tools in Latvian Ports" (DAMAC-HP), INCO2. Programma;
  • 2000 - 2002 - Leonardo da Vinci programmas projekts LOGIS: Long-Distance Tutorial Network in Logistics Information Systems;
  • 2001 - 2003 - EK IST 5th FP "Applications of Simulation and IT-Solutions in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States" (BALTPORTS-IT);
  • 2004 - 2007 - EK IST 6th FP projekts IST4Balt;
  • 2004 - 2006 - EK IST 6th FP projekts eLOGMAR-M;
  • 2004 - 2006 - EK IST 6th FP projekts UNITE;
  • 2005 - 2008 - LZP granta vadītājs "Uz tīmekļa tehnoloģijām balstītā lietišķas programmatūras izstrāde";
  • No 2009 - INTERREG projekts BONITA;
  • EK eksperts (DG IST and DG SMEs).
Organizatoriskā darbība
a) zinātniskas padomes:
1992 - 1994 - RTU promocijas padomes priekšsēdētājs informātikas un informācijas sistēmu nozarē (Padome nostrificēja ap 80 zin. darbinieku).
Kopš 1992. g. RTU DITF habilitācijas (H-07) un promocijas (P-07) padomes loceklis.
Kopš 2003. g. - TSI promocijas padomes loceklis.
Pašlaik ir LU un RTU profesoru padomes loceklis.
b) Koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbība
RTU DITF LDP profesora grupas vadītājs, RTU DITF Domes loceklis, RTU Senāta loceklis
c) Cita darbība:
Ir AACE (International Association of Advanced Computing in Education) centrālas un Austrumeiropas izpildkomitejas loceklis.
Ir ACM organizācijas loceklis
Starptautisko konferenču un seminaru organizēšana (1998 - 2004)
1998 - Starptautiskā semināra "Information and Commminication Technologies for Insurance" orgkomitejas priekšsēdētājs (Rīga).
1999 - Starptautiskā semināra HMS`99 (Harbour Modelling and Simulation) programmu komitejas loceklis (Genoa).
2000 - 2. Starptautiskās konferences "Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations" programmu komitejas loceklis (Rīga).
2003 - Starptautiskā seminara HMS`2003 (Harbour Modelling and Simulation) programmu komitejas līdzpriekšsēdētājs (Rīga).
2006 - Starptautiskā foruma e-loģistikas jomā orgkomitējas loceklis (Šenžeņa/Ķīna un Rīga).
2006, 2007, 2008 - Starptautiskā semināru IST4Balt orgkomitēju priekšsedētājs (Rīga).
2009 - Six workshops co-chair within international conference "Advanced in Databases and Information Systems".
Apbalvojumi
2008. g. starptautiskas izstādes un konferences "China(Shenzhen) International Logistics" balva "Outstanding Innovation Award".
1998. g. tiek apbalvots ar LANO (Latvijas Automatikas Nacionālās Organizācijas) diplomu par darbu "Imitācijas, modelēšanas, animācijas un datu apstrādes līdzekļi jūras konteineru termināla vadīšanai" (kopā ar RTU darbinieku grupu: E.Ginteru, J.Tolujevu un J.Merkurjevu).
Svarīgāko publikāciju saraksts
1. E.Ginters, L.Novitsky, E.Viktorova. Data Processing Systems Design for Marine Insuranse. In: Proceedings of the intern. WS on Harbour, Maritime & Logistics Modelling and Simulation. -Genoa, September 16-18, 1999. - 4 p.

2. А.Бурдасов, В.Рагозин, В.Грибкова, Е.Викторова. Автоматизация деятельности страховых компаний Центральной и Восточной Европе. DiasoftINFO, январь, 1999 - 5p.

3. L.Novitsky. Experience of collaboration with industrial partners within the frameworks of DAMAC-HP International Project. In: Simulation Applications in the Baltic Area, Riga, 1999. - 6 p.

4. L.Novitsky, E.Viktorova. Integrated Information System for Managing and Controlling Insurance Business. In: Proceedings of the Intern. Conf. RAREEVENTS`99, Yurmala, Yune 28-30, 1999. - 5 p.

5. L.Novitsky, V.Ragozin, E.Viktorova. Information Systems Design for Marine Insurance. - In: Monografija "Simulation and Informations Systems Design. Applications in Latvian Ports". Edited by E.Bluemel, L.Novitsky. Riga, 2000. - 11 p..

6. L.Novitsky, V.Ragozin, E.Viktorova. Information System Design based on the Modelling of insurance Business Processes / Proceedings of the 14th European Simulation Multiconference, Ghent, May 23-26, 2000. - 3 P.

7. E.Ginters, L.Novitsky, E.Viktorova. Information System for Managing the Insurance Business Processes / Proceedings of the 4th Joint Conference on Knowledge - Based Software Engineering, Brno, September 12-14, 2000. - 4 P.

8. E.Ginters, L.Novitsky, J.Pronin. Structuring the Business Information at the Port Areas / Proceedings of the 2 nd Intern. Conf. "Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga, September 8-9, 2000. - 4 P.

9. E.Bluemel, Y.Merkuryev, L.Novitsky, J.Tolujev. Industrial Application of Harbour Processes Managing and Controlling Models and Methods in Latvian Ports / Proceedings of the Nordic-Baltic Transport Research Conference. Vol. 1, Riga, 2000. - 4 p.

10. E.Kindler, L.Novickis, V.Grecov. Object-oriented Simulation of Container Yards and their environment in Latvian Ports. - In: Proceeding of the Nordic-Baltic Transport Research Conference. Vol. 1, Riga, 2000. - 5 p.

11. L.Novitsky, V.Ragozin, E.Viktorova. Integrated Information System Development for Marine Insurance. - In: Proceedigs of the 2nd Intern. Conf. "Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga, September 8-9, 2000. - 3 P.

12. Novickis L., Ragozins V., Viktorova J. Integrētā apdrošināšanas informācijas sistēma // RTU Zin. raksti - Datorzinātne. Sējums 3. Lietišķās datorsistēmas, 2000, 6 lpp.

13. E.Ginters, A.Bruzzone, Y.Merkuryev, L.Novitsky. LOGIS - Long - Distance Tutorial Network in "Logistics Information Systems" based on Web Technologies. - In: Proceedings of the International Workshop HMS`2001, Marseille, France, October 15-17, 2001. - 3 p.

14. L.Novitsky, E.Ginters, Y.Merkuryev. Model - Based Training Methodology in Logistics Information Systems. - In: Proceedings of the 13th European Simulation Symposium ESS`2001, Marseille, October 18-200, 2001. - 4 P.

15. L.Novickis, M.Uhanova, I.Jackiva. Apdrošināšanas kompāniju darbības rādītāju analīze un modelēšana // RTU Zin. raksti. Lietišķās datorsistēmas.8. Sējums, 2001, 8 lpp.

16. L.Novitski, E.Bluemel, E.Viktorova et.al. The BALTPORTS-IT Project: Applications of Simulation and IT-Solutions. - In: Proceedings of the IASTED International Conference "Applied Simulation and Modelling" Greece, 2002. - 6 p.

17. L.Novitsky, Y.Merkuryev et.al. The BALTPORTS-IT project: Applications of Simulation and IT-Solutions in the Baltic port areas. - In: Scientific Proceedings of Riga Technical University. Computer Science. Vol. 10, RTU, 2002. - 8 p.

18. E. Bluemel, L.Novitsky, Y.Merkuryev et.al. Applications of Simulation Models and Information Systems in Maritime Sector of the Baltic States. - In: Proceedings of International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation HMS`2002 Italy, Genoa. - 6 p.

19. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitsky et.el. Layout Visualization of Technological Contours of Harbour Management Systems. - In: Belgian Journal of Operations Research, Statistics and Computer Science (JORBEL). Vol. 40(3-4) 00, 2002. - 9 p.

20. Agostino Bruzzone, Alexander Verbraeck, Andris Gutmanis, Birger Rapp, Egils Cinters, Egita Rozentale, Gaby Newmann, Imants Sarmulis, Janis Vucans, Leonid Novitsky, Peteris Zalite, Salvatore Capasso, Yuri Merkuryev. Logistics Information Systems. Edited by Egils Ginters. Riga, 2002. Part 1, 380 p. ISBN 9984-30-021-8.

21. Agostino Bruzzone, Alexander Verbraeck, Andris Gutmanis, Birger Rapp, Egils Cinters, Egita Rozentale, Gaby Newmann, Imants Sarmulis, Janis Vucans, Leonid Novitsky, Peteris Zalite, Salvatore Capasso, Yuri Merkuryev. Logistics Information Systems. Edited by Egils Ginters. Riga, 2002. Part 2, 302 p. ISBN 9984-30-021-8.

22. L.Novitsky, Y.Semyonov, M.Ablazevicha, V.Gribkova. LOGIS Training Methodology based on Web Technologies. In: TransBaltica 2002. Conference Materials. Riga Managers School, 2002. ISBN 9984-9554-4-3

23. E.Bluemel, L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Ginters and H.Praniavicius. Applications of IT-Solutions and Simulation in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States. In: Proceedings of e - 2002 Conference, Prague, October 2002. - 5 p.

24. E.Bluemel, L.Novitski, Y.Merkurjev and E.Ginters. Simulation and IT-Solutions: Applications in the Baltic Port Areas. In: Proceedings of TELEBALT Workshop, Riga, April 2002. - 2 p.

25. Applications of Simulation and IT solutions in the Baltic Port Areas of the Associated Candidate Countries. Edited by E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis,, V.Bardachenko, J.Grundspenkis, E.Ginters, Y.Merkuryev, G.Merkuryeva, F.Kamperman etc. Juni I, 2003. - 317 P.

26. Э.Блюмель, Л.Новиский. Проект BALTPORTS-IT. Применение современных информационных технологий и методов имитационного моделирования в деятельности Балтийских портов. – В кн: Евроазиатская транспортная система? Bi-Info, Таллин. – 2 стр.

27. E.Ginters, A.Gutmanis, Y.Merkuryev, L.Novicky, S.Cakula. LOGIS-II - Competence Framework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge Dissemination. - In: Lifelong Learning - A challenge for all. Proceedings of the International Conference. Riga, 8-9 November, 2002. - 4 P.

28. E.Ginters, A.Gutmanis, Y.Merkuryev, L.Novicky, S.Cakula. LOGIS-II - Competence Framework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge Dissemination. - In: Lifelong Learning - A challenge for all. Proceedings of the International Conference. Kaunas, May, 2003.

29. E.Bluemel, L.Novitsky. Introduction to BALTPORTS-IT: Applications of Simulation and IT-Solutions in the Baltic Port Areas. In: Proceedings of the International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation (HMS`2003). Riga, September 18-20, 2003. - 5 P.

30. L.Novitsky, M.Uhanova, E.Viktorova, V.Ragozin. Modelling of Marine Insurance Business Processes. - In: Proceedings of the International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation (HMS`2003). Riga, September 18-20, 2003. - 6 P.

31. E.Bluemel, L.Novitsky. IT - Solutions in the Baltic Port Areas. In: Proceedings of the International Conference "COMPIT`2004". Spain, 2004. - 9 P.

32. I.Lauberte, E.Ginters, L.Novickis. Agent - Based Simulation Use in Applicant's Character Recognition - In: Proceedings of the WSEAS International Conferences, Corfu Island, Greece, 2008. - 7p.

33. IT&T Solutions in Logistics and Maritime Applications. Edited by E.Bluemel, S.Strassburger and L.Novickis, ISBN 9984-30-119-2, JUMI, 2006. - 166p.